مرسدس بنز AMG GT R: جانور جهنم سبز - در جاده به سوی آینده رانندگی