• 83

    محمدرضاشاه پهلوی سخنرانی کنگره دهم انقلاب سفید 1351

    سالن ورزشی محمدرضا شاه پهلوی (هفت تیر)، 2531 شاهنشاهی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی