نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران

188
نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران
نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران که شب گذشته رخ داده است را ببینید.