داغترین‌ها: #انتخابات

فروشنده مال ديگري را به من فروخت

139
اگر فروشنده مال ديگري را به كسي بفروشد چه پيامدي دارد؟