مدیریت شکایت مشتری

162
آیا شما به عنوان مدیر از شکایت مشتریان بهره برداری می کنید؟
می دانید شکایت مشتریان یکی از منابع قدرتمند اصلاح و پیشرفت سازمان است؟
گروه آموزشی ارشیا دکامی
https://www.dekami.com/