آيا موقع شنيدن صدای اذان از مسجد بايد دو رکعت نماز خوف و رجا خواند ؟ 2

118
آيا موقع شنيدن صدای اذان از مسجد بايد دو رکعت نماز خوف و رجا خواند ؟
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده