خانم : بچه کوچکی داريم که فرشها را نجس ميکند و شوهرم با دست و پای خيس روی فرش رفت و آمد ميکند

131
خانم : بچه کوچکی داريم که فرشها را نجس ميکند و شوهرم با دست و پای خيس روی فرش رفت و آمد ميکند
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده