آیا در مورد حفاظت از شهید فخری زاده کوتاهی صورت گرفت؟

123
دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مورد حفاظت از شهید فخری زاده گفت: اقدامات امنیتی قابل توجه است و اگر تلاش های نیروهای امنیتی نبود ما بیشتر از اینها شهید می دادیم.