• فلزیاب جویندگان آسیا

    فلزیاب پیشتاز در سیستمهای فلزیاب که از قوانین رادار تبعیت مینماید تنظیمات گوناگون متعلق به افزایش توانائی سیستم وجود دارد و اپراتور میتواند به نسبت این تنظیمات نوع هدف تفکیک و تشخیص یا DISCRIMINATION را مشخص نماید که در سیستمها فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و دوربین راداری حرارتی این تنظیمات به EDIT یا VDI DISC در زمینه تفکیک و تشخیص معرفی میگردد و تنظیمات سطح و حجم یا اندازه هدف که به ان ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میگویند و تنظیمات مربوط به زمین که به ان GEB یا GROUND ELIMINATION BALANCE میگویند و ,تنظیمات افزایش توان تشخیص سیسم و هماهنگی بین تنظیمات زمین و سیستم و تفکیک و تشخیص را سرعت SPEED مینامند که امکان دارد هر طبقه از تنظیمات دارای تعیین سرعت SPEED مختص به عملیات یا نام خود باشد و تنظیمات مرتبط با تاثیر منابع و علائم بر سیستم که با تنظیمات سطح و حجم و اندازه در ارتباط است و موجب رفع موانع یا اختلال تشخیص نوع علائم وارسالی و دریافتی میگردد که به ان تراک TRACK میگویند و دیگر تنظیمات ....... در اینگونه سیستمها وجود دارد که طراح به نسبت بوع و مدل سیستم این تنظیمات را در مدار ایجاد نمود یا دارای عملیات تنظیم برای تشخیص را تعیین مینماید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی