سردوشی کاهنده ی آبشار آبی اصفهان

308
این دستگاه 60%صرفه جویی در مصرف آب و 30%صرفه جویی در مصرف گاز در زمان استحمام انجام میدهد.