آموزش حسابداری حقوق و دستمزد-ترک کار چیست

263
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد-ترک کار چیست
زمانی که فرد از شرکت منفک می شود و به عنوان ترک کار شرکت را ترک نماید از نظر وزارت کار حقی برای کارفرما ایجاد می شود در این رابطه توضیحات زیر را بشنوید