اگر زندگی بر وفق مرادتون نمیچرخه این نکات رو مدنظر قرار بدید

148
:Key words
It sucks
Take it out on someone
Irritable
Turn a blind eye
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده