" چی گفتی؟ "رو در محاوره چگونه بیان کنیم

141
Come again please
دوباره تکرار کن لطفا
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده