دوره آموزش سحرخیزی

9
– چگونه اراده و انگیزه خود را تقویت کنیم؟

– چطور ذهن خود را شرطی کنیم تا راس یک ساعت مشخص بیدار شویم؟

– چطور عادت های غلط را شناسایی و تغییر دهیم؟

– تکنیک ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

– چگونه صدهای منفی ذهن را خاموش کنیم؟

– چطور در 21 روز رفتار سازنده و مثبت ایجاد کنیم
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.