انسان هر جا بین انتخاب خود و غیر قرار بگیرد، خود را انتخاب می‌کند!