طنز استاد استادان/ برنامه دوم، بیچاره سعدی

283
کانون فرهنگی چوک تقدیم می کند. طنز استاد استادان کاری از مهدی رضایی با همکاری لیدا نیک فرید و علی فخاری// برنامه دوم بیچاره سعدی
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و آگاهی بخشی.