فیلم رضایتمندی جناب آقای پیام غزل بیمار ایمپلنت دندان

184
فیلم رضایتمندی جناب آقای پیام غزل بیمار ایمپلنت دندان
فیلم رضایتمندی جناب آقای پیام غزل بیمار ایمپلنت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای کاشت 4 واحد دندان های خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و کاشت ایمپلنت دندان برای ایشان انجام شد.

https://drsojodi.com/Dental-implants-cost
[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - ایمپلنت دندان - ایمپلنت