بمب خنده.. طنز کردستان

6,448
گروه نمایش خه م ره وین
در صورت درخواست سازندگان این اثر، متابق با قانون کپی رایت و همایت از تولید کنندگان داخلی، درجا این ویدیو حذف خواهد شد.