آهنگ کردی دختر خاله

5
دختر خاله
گل ناز من چهار دنیمساله