آيا حضرت امير طبق گفته عبدالله حيدری ناصبی فضيلت و برتری خاصی بر ديگر صحابه نداشتند ؟

129
آيا حضرت امير طبق گفته عبدالله حيدری ناصبی فضيلت و برتری خاصی بر ديگر صحابه نداشتند ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده