آوازخوانی علی نصیریان برای محمدعلی کشاورز

209
محمد علی کشاورز از بین ما رفت، بدین ترتیب از پنج بزرگمرد سینمای ایران فقط علی نصیریان باقی مانده است.