خرید خودرو در ترکیه

138
برای انتقال سند خودرو‌در در ترکیه بعد از انتخاب خودرو‌و‌توافق با مراجعه به نوتر ابتدا مراحل انقال سند را با حضور مترجم صاحب امضا انجام داده و‌پس از آن در صورت نیاز به تعویض پلاک به پلیس ترافیک مراجعه می کنید.
گلوبال کادرو برای خرید خودرو از طریق بخش گلوبال کادرو بیزنس وجهت انجام امور ترجمه رسمی از طریق بخش مشاوره خدمات ارائه می کند.

راههای ارتباط با ما
Mostafa Azadi
Mostafa Azadi 0 دنبال کننده