آيا ميشه پرورش گربه داشته باشيم برای فروش به غير مسلمانهايی که گوشت گربه را ميخورن؟

165
آيا ميشه پرورش گربه داشته باشيم برای فروش به غير مسلمانهايی که گوشت گربه را ميخورن؟
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده