آيا برای خواندن قرآن از روی گوشی موبايل بايد وضو بگيريم ؟

119
آيا برای خواندن قرآن از روی گوشی موبايل بايد وضو بگيريم ؟
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده