• 1,124

    معرفی نرم افزار BPMS مای پروسس شرکت مای دیتا

    با مای پروسس نیاز به خرید نرم افزارهای دیگر نیست، شما می توانید در کمترین زمان، گردشکار و فرمهای مورد نظر را طراحی و استفاده کنید. مای پروسس یک BPMS است و طبق استاندارد BPMN سازمان شما را مکانیزه می کند. مای پروسس از اطلاعاتی که در دیگر نرم افزارها دارید استفاده و نیازهای جدید را پیاده سازی می کند. http://www.mydata-co.com http://www.myprocess.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی