دیدگاه ابن تیمیه در رابطه با قابل تقسیم بودن خداوند

118
دیدگاه ابن تیمیه در رابطه با قابل تقسیم بودن خداوند
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده