• 145

    دیدگاه سلفی‌ها در مورد قرار گرفتن پای خدا روی کرسی

    دیدگاه سلفی‌ها در مورد قرار گرفتن پای خدا روی کرسی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی