دیدگاه سلفی‌ها در مورد قرار گرفتن پای خدا روی کرسی

202
دیدگاه سلفی‌ها در مورد قرار گرفتن پای خدا روی کرسی
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده