• 461

    آشوب دوباره ضدانقلاب به بهانه تصادف !

    درست است که ما را با فتنه ها درگیر تصورات ذهنی می کنید ولی ما ذهن خود را با دیده ها می سازیم و مهم نیست چقدر فریاد وحشیانه بزنید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی