• 27

    آيا علم حضرت آدم که به ديگرپيامبران به ارث ميرسيد درپيامبرانی که با هم مقارن بودند هم وجود داشت ؟

    آيا علم حضرت آدم که به ديگرپيامبران به ارث ميرسيد درپيامبرانی که با هم مقارن بودند هم وجود داشت ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی