• 47

    چگونه افراد بهشتی در کمال آرامش وآسايش هستند با اينکه می دانند عزيز ترين عزيزانشون در جهنم هستند؟

    چگونه افراد بهشتی در کمال آرامش وآسايش هستند با اينکه می دانند عزيز ترين عزيزانشون در جهنم هستند؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی