آموزش حسابداری از پایه مبحث حسابداری نقدی و تعهدی

416
آموزش حسابداری از پایه مبحث حسابداری نقدی و تعهدی
بطور کلی حسابداری نقدی در حسابداری ایران منسوخ است و حسابداری بصورت تعهدی انجام می شود . در این کلیپ آموزش حسابداری دلیل و روش آن به تفضیل گفته شده است .