آموزش حسابداری-نقطه سفارش کالا

280
آموزش حسابداری-نقطه سفارش کالا

برای خرید و فروش ،شرکتهای بازرگانی ،یک نقطه سفارش کالا تعیین می نمایند که بر اساس آن سفارش خرید و فروش صورت می گیرد ، در این قسمت به این نکته پرداخته می شود .