مخالفت کارفرما با مرخصی استحقاقی

0
کارفرما نمیتونه مانع استفاده کارگر از مرخصی های استحقاقیش بشه.

درصورت عدم توافق کارگر و کارفرما، تامین اجتماعی راسا تاریخ استفاده از مرخصی های استحقاقی رو اعلام میکنه.