شی جین پینگ از کار فقرزدایی در استان شان شی بازدید کرد

197
شمارش معکوش در نبرد نهایی فقرزدایی در چین آغاز شده است

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به منظور تشویق مشارکت کنندگان در این نبرد وارد استان شان شی شد.

او در دهکده جین می بخش شیائو لین شهرستان جا شویی، به تبلیغ کالاهای صنایع امدادرسانی به جمعیت فقیر پرداخت.

در مجتمع مسکونی جین پین بخش لائو شیان شهرستان پینگ لی وی تدابیری برای اشتغال به کار و فقرزدایی مطرح کرد.

غایت ما برداشت عنوان فقیر و محروم از روی نام جایی نیست، بلکه فقرزدایی مبداء یک زندگی جدید و سختکوشی جدید است.

روستائیان هرگز فراموش نخواهند شد.

مردم منطقه انقلابی هرگز فراموش نخواهند شد

مردم محروم هرگز فراموش نخواهند شد.

این عمیقترین دلنگرانی دبیر کل کمیته مرکزی حزب است.
iran-media
iran-media 0 دنبال کننده