درس منطق استاد مطهری (جلسه 2) مدرس دکتر جلال خدایاری

3
ویژه ی آمادگی کنکور ارشد رشته های فلسفه و منطق