داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش حسابداری رایگان- غرامت بیماری بیمه تأمین اجتماعی

252
آموزش حسابداری رایگان- غرامت بیماری بیمه تأمین اجتماعی
زمانی که فرد در شرایط بیماری به سر میبرد و به محل کار خود مراجعه نمیکند حقوق و دستمزد ایشان به شرح گفته در فیلم پرداخت میشود.