آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -حق سنوات در قانون کار

336
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -حق سنوات در قانون کار
یکی از مزایای سالانه که کارفرمایان به کارگر پرداخت می نمایند حق سنوات خدمت می باشد که این هفته سنوات دارای شرایطی است که در این کلیپ به آن به تفصیل پرداخته می شود