• تنظیمات تشخیص حفره در فلزیاب فرکانسی

    تفکیک حفره با فلزیاب فرکانسی دارای عدد VDI یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که با تعیین عدد VDI به همراه ابعاد هدف IND SIZE مربوط به حفره یا جای خالی میتوان وضعیت ان حفره یا کانال یا مسیر یا تغییرات لایه زمین را تشخیص داده و از یکدیگر جدا نموده یا تشخیص داده تا خطا در تشخیص از بین برود با تعیین عدد VDI به همراه ابعاد هدف IND SIZE میتوان موقعیت یک حفره واقعی یا کانال یا تونل را تشخیص داده و مشخص نمود با تغییر این تنظیمات میتوان خطا در تشخیص فلزیاب فرکانسی را از دیگر منابع که امکان دارد خود را شبیه حفره یا چاه یا غار نشان دهد مشخص نمود در این دسته فلزیاب میتوان با تعیین اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE شرایط وضعیت تونل یا کانال را که در مسیر امتداد داشته تشخیص داشته و مشخص نمود و با تغییر تنظیمات ذکر گردیده میتوان موقعیت یک چاه یا حفره یا جای دست خورده را مشخص نمود و هر کدام این موارد تنظیمات خاص خود را در تنظیمات VDI برای حفره با تغییر تنظیمات عدد ابعاد هدف IND SIZE را دارا میباشد قدرت تشخیص و تفکیک حفره با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE با توضیحات ذکر گردیده فقط مخصوص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دیگر دستکاهها مغناطیس سنج یا فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی چنین تنظیمات و توانایی را برای تشخیص حفره یا تونل از موارد خطا یا شبیه حفره و چاه و تونل را ندارد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی