خودم از چه سابلیمینال هایی استفاده کردم؟

37
https://www.sublimiran.com/
https://www.instagram.com/sublimiran/
تجربه شخصی خودم در استفاده از سابلیمینال ها