برنامه روزانه رابین

110
مشاور شما علاوه بر برنامه هفتگی برنامه دیگری به اسم برنامه روزانه را برای تک تک روزهای هفته شما آماده می کند و برای شما ارسال م یکند. برنامه روزانه چه اطلاعاتی را در اختیار ما می گذارد؟