آموزش نرم‌افزار آماریSPSS-دکترسعید جوی‌زاده-قسمت3

100
آموزش نرم‌افزار آماریSPSS-دکترسعید جوی‌زاده-قسمت3
در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز به آموزش نرم‌افزار آماری SPSS می پردازد.
شماره تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG
آموزش نرم‌افزار آماریSPSS در شیراز
دکترسعید جوی زاده
آموزش نرم‌افزار آماریSPSS
تحلیل آماری SPSS