• 154

    2 نکته مهم در فصل چهارم پایان نامه (مهرداد حمصیان)

    فصل چهارم پایان‌نامه در ادامه فصل سوم که مربوط به روش تحقیق بود می آید و با استفاده از نرم‌افزار مناسب آن روشی که در فصل سوم یادشده است را در فصل چهارم اجرایی می‌کند. در فصل چهارم با استفاده از نرم‌افزارها و روش‌های مناسب یادشده در فصل سوم به تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده پرداخته می‌شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی