دیرین دیرین - سرمایه نهی

585
اول باید برق دندان تو را چک کنم