• 51

    چترباز ایرانی در روسیه

    پریدن از هواپیما یکی از ورزش های هیجان آوری است که تجربه کردنش برای هر کسی شگفت انگیز است. این ویدئو بخشی از مراحل آموزشی یکی از دوره های مخصوص و نوین AFF استاد مهدی نقدی پری در روسیه است که با یکی از شاگردان خود به نام آقای امیر بزرگر در تابستان سال 1398 با موفقیت به انجام رسانید. توضیح اینکه دوره AFF روش جدید آموزش چتربازی، سقوط آزاد و پرش از هواپیماست که توسط انجمن اسکای دایوینگ آمریکا اجرا می گردد. استاد مهدی نقدی پری نیز یکی از مربیان معتبر و آموزش دیده همین انجمن می باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی