اهنگ حاکم شهر یوسف زمانی

227
اهنگ حاکم شهر دلم فرمان روایی کن یوسف زمانی
https://bamiseda.ir/?p=20501
♫ ♫♫♫ ♫

حاکم شهر دلم فرمان روایی کن

بیا تک ساکن شهرو هوایی کن

♫ ♫♫♫ ♫