با اعطای سهام تشویقی به کارکنان، نمیتوان تامین اجتماعی را دور زد.

205
بعضی از مدیران کسب و کارها با اعطای سهام تشویقی به کارکنان، اونهارو شریک کسب و کار میدونن و از ارسال لیست بیمه و پرداخت مزایای قانون کار خودداری میکنند.