• 166

    توضيحات مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره خودکشی کارگر پیمانکاری شرکت نفت

    توضيحات مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره ماجرای تاسف برانگیز خودکشی کارگر پیمانکاری شرکت نفت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی