آيا ميتوانيم بدون هيچ عذری و با وجود آب برای نماز شب تيمم کنيم ؟

103
آيا ميتوانيم بدون هيچ عذری و با وجود آب برای نماز شب تيمم کنيم ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده