• 114

    پول ایجاد انگیزه نمی کند

    مدیر به کارمندان با انگیزه نیاز دارد یا کارمندان با انگیزه به مدیر؟ گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی