• 82

    اگر انسان خوب و بيگناه بر اثر بيماری شديد روانی دست به خودکشی بزند گناه کرده يا نه ؟

    اگر انسان خوب و بيگناه بر اثر بيماری شديد روانی دست به خودکشی بزند گناه کرده يا نه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی